آزمایشگاه ههای تخصصی

آزمایشگاه مرجع

طبق پیش بینی های اولیه ، آزمایشگاه های شهرک در دو مرحله ساخته خواهد شد و در نهایت ( درحالت تکمیل شده آن) فضایی در حدود ۴۰۰۰ مترمربع را در برخواهد گرفت.

A  آزمایشگاه  مشاهدات میکروسکوپی

میکروسکوپ‌های الکترونی دستگاه‌های قدرتمندی برای مطالعه ساختمان‌های ریز می‌باشند. این گونه میکروسکوپ‌ها ضمن آن که دارای توانایی بزرگ نمائی زیاد می‌باشند، دارای قدرت تفکیک بسیار بالایی نیز هستند. قدرت تفکیک چشم غیر مسلح حدود  µm   ۲۰۰  و قدرت تفکیک میکروسکوپ‌های نوری حدود ۲۵۰ نانومتر یعنی در حدود هزار مرتبه بیشتر از چشم غیر مسلح می‌باشد. امروزه بررسی ویژگی‌ها و خاص مواد بدون مطالعه ریزساختار امکان‌پذیر نیست. بررسی آرایش اتمی به همراه آنالیز موضعی، اطلاعات ارزشمندی برای درک کامل خواص و رفتار مواد،‌ طراحی مواد نو و پیش‌بینی خواص مورد نیاز فراهم نموده است. استفاده از تکینک‌های جدید بر اساس استفاده از پروب‌های الکترونی، یونی، مکانیکی، الکتریکی، مغناطیسی و نوترونی بر محدودیت‌های نور مرئی به عنوان یک پروب شناسایی،‌ فائق آمده‌اند به گونه‌ای که بزرگ‌نمایی‌های بالاتر از یک میلیون برابر و در مقیاس سه بعدی تا حد تفکیک اتمی امکان‌پذیر است.

آزمایشگاه میکروسکوپهای الکترونی به منظور ارائه خدمات به پژوهشگران وکاربران شهرک به عنوان یک آزمایشگاه  مستقل و در عین حال در خدمت سایر گروههای پژوهشی در نظر گرفته شده است.

فضای مورد نیاز این آزمایشگاه حدودا ۱۲۰ متر مربع برآورد شده و نیروی متخصص از کارشناسان ارشد فیزیک یا مهندسی مواد دو نفر در نظر گرفته شده است.

دراینجا با توضیحاتی در خصوص هریک از میکروسکوپهای الکتروونی به مکانسیم، کاربرد و حیطه عملکرد هریک ازاین دستگاهها اشاره شده است.

خدمات قابل ارائه آزمایشگاه C  :

·         بزرگنمائی و تهیه تصاویر زیرساختاری

·         تهیه الگوهای کانالی کنتراست بلوری

·         درصد عناصر با استفاده از EDS-WPS

·         اندازه ذرات- توپوگرافی سطح – آنالیز کمی و کیفی

·         انجام آنالیزهای کمی و کیفی روی نمونه‌های سرامیکی و فلزی و پلیمری

·         بررسی زیرساختار مطالعه سطح، مورفولوژی  وتهیه عکس از نمونه‌ها

·         شناسایی عناصروانالیز کیفی

·         شناسایی ساختار بلوری وتعیین درصد کریستالی

·         بررسی ساختارهای بیولوژیکی

·         آنالیز میکرو ساختار مطالعه ساختار میکروسکوپی مواد و شناسایی فازهای مختلف

·         اندازه گیری ابعاد و قطر و مرز دانه ها

B-  آزمایشگاه های بخش مواد و متالورژی

خدمات قابل ارائه توسط گروه مواد و متالوژی با توجه به آزمایشگاه های آن بشرح زیر می باشد:

 • تعیین ساختار میکروسکوپی، مور فولوژی  و  بلوری مواد
 • کوانتومتری وآنالیز عناصر
 • بررسی علت شکست متالورژیکی
 • انجام عملیات حرارتی و تعیین سیکل عملیات حرارتی انجام شده روی نمونه ها
 • انتخاب مواد برای طراحی
 • تعیین فرایند ساخت
 • تعیین فرایند جوشکاری در آزمون های جوش
 • رادیو گرافی
 • متالوگرافی در محل
 • آزمون ذرات مغناطیسی
 • بازرسی چشمی
 • سختی سنجی
 • مطالعات جوش پذیری
 • آزمون مایعات نافذ
 • آزمون اولتراسونیک
 • آزمون خوردگی
 • صافی سطح

لیست آزمایشگاه های بخش مواد و متالورژی :

۱-A آزمایشگاه متالوگرافی و آنالیز

۲-A آزمایشگاه عملیات حرارتی و ریخته گری

۳-A آزمایشگاه خواص مکانیکی

۴-A آزمایشگاه مواد مغناطیس

C– آزمایشگاه های بخش مواد پلیمری و شیمیایی

D– آزمایشگاه فراوری مواد نانو و پیشرفته

E– آزمایشگاه سرامیک و شیشه

F- آزمایشگاه عمومی