بخش اراضی تحقیق و توسع R & D

این اراضی جهت استقرار واحدهای تحقیق و توسعه صنایع بزرگ که علاقنمند به ایجاد واحد تحقیق و توسعه خود در شهرک و برخورداری از مزایا و خدمات آن می باشند در نظر گرفته شده است .