بخش اراضی صنعتی

این بخش که در فاز اول فضایی حدود ۳۰ هکتار را شامل می‌شود به شرکت های فناور تولید کننده محصولات مبتنی بر فناوری نوین و دفاتر تحقیق و توسعه شرکتها اختصاص دارد. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده این منطقه در حوزه مواد پیشرفته به چهار گروه: کامپوزیت ها، پلیمرها،سرامیک ها و مواد فلزی تقسیم‌بندی شده است. شرکتهای متقاضی حضور در شهرک پس از تصویب و موافقت شورای راهبری شهرک می‌توانند بسته به موضوع فعالیت خود در یکی از چهار بخش فوق‌الذکر زمین خریداری کرده و در آن مستقر شوند. مالکیت شرکت ها بر زمین بصورت مشروط بوده که شروط اصلی استمرار مالکیت آنها شامل: عدم تغییر کاربری زمین، اتمام عملیات ساختمانی در زمان مقرر و فعالیت در آن و تبعیت از آیین‌نامه‌های داخلی شهرک می‌باشد.