واحد های آزمایشگاه های تخصصی

ردیف

عنوان واحد

مدیرعامل

فعالیت

مشخصات تماس

  ۱

  شرکت پارس جهان آزمون

  آقای مجید ترابی مقدم

  آزمایشگاه تست های غیر مخرب

Mtm_ndt@yahoo.com
۰۹۱۳۳۶۹۰۱۰۳

  ۲

  شرکت لعل کیفیت سپاهان روا

  آقای علیرضا کشاورزی

  خدمات آزمایشگاهی در زمینه کالیبراسیون و اندازه گیری دقیق

esfahan_laksar@yahoo.com

۰۹۱۳۱۱۹۵۱۷۹

۳

شرکت نوید کیفیت اسپادانا

آقای ابراهیم فتاحیان

خدمات آزمایشگاهی، کالیبراسیون در   زمینه کمیت های فشار، جرم، دما و …

Nqs.lab@gmail.com

۳۲۶۷۷۶۱۵-۰۹۱۳۳۲۵۵۴۷۹