واحد های اراضی تحقیق و توسعه

ردیف

عنوان واحد

مدیرعامل

فعالیت

مشخصات تماس

۱

شرکت ایده پردازان پارسی فردا

 آقای حمزه محمدی

طراحی و تولید سیستم های الکترو نرم افزار

mohammadi@radshid.com

۰۹۱۲۳۸۵۳۴۱۰