چارت سازمانی

چارت سازمانی در مرحله پیش از بهره برداری کامل

chart1

چارت سازمانی در مرحله بهره برداری

chahr2