کارگاههای نمونه سازی

کارگاههای طراحی و نمونه سازی، جهت طراحی مهندسی حالت بهینه و تجاری شده محصول جدید و نمونه سازی سریع و همچنین طراحی شیوه تولید اقتصادی محصول یا متراژی بالغ بر ۶۰۰۰ متر مربع ساخته خواهد شد.