آزمایشگاه ههای تخصصی

آزمایشگاه مرجع

طبق پيش بيني هاي اوليه ، آزمايشگاه هاي شهرك در دو مرحله ساخته خواهد شد و در نهايت ( درحالت تكميل شده آن) فضايي در حدود 4000 مترمربع را در برخواهد گرفت.

A  آزمايشگاه  مشاهدات ميكروسكوپي

ميكروسكوپ‌هاي الكتروني دستگاه‌هاي قدرتمندي براي مطالعه ساختمان‌هاي ريز مي‌باشند. اين گونه ميكروسكوپ‌ها ضمن آن كه داراي توانايي بزرگ نمائي زياد مي‌باشند، داراي قدرت تفكيك بسيار بالايي نيز هستند. قدرت تفكيك چشم غير مسلح حدود  µm   200  و قدرت تفكيك ميكروسكوپ‌هاي نوري حدود 250 نانومتر يعني در حدود هزار مرتبه بيشتر از چشم غير مسلح مي‌باشد. امروزه بررسي ويژگي‌ها و خاص مواد بدون مطالعه ريزساختار امكان‌پذير نيست. بررسي آرايش اتمي به همراه آناليز موضعي، اطلاعات ارزشمندي براي درك كامل خواص و رفتار مواد،‌ طراحي مواد نو و پيش‌بيني خواص مورد نياز فراهم نموده است. استفاده از تكينك‌هاي جديد بر اساس استفاده از پروب‌هاي الكتروني، يوني، مكانيكي، الكتريكي، مغناطيسي و نوتروني بر محدوديت‌هاي نور مرئي به عنوان يك پروب شناسايي،‌ فائق آمده‌اند به گونه‌اي كه بزرگ‌نمايي‌هاي بالاتر از يك ميليون برابر و در مقياس سه بعدي تا حد تفكيك اتمي امكان‌پذير است.

آزمايشگاه ميكروسكوپهاي الكتروني به منظور ارائه خدمات به پژوهشگران وكاربران شهرك به عنوان يك آزمايشگاه  مستقل و در عين حال در خدمت ساير گروههاي پژوهشي در نظر گرفته شده است.

فضاي مورد نياز اين آزمايشگاه حدودا 120 متر مربع برآورد شده و نيروي متخصص از كارشناسان ارشد فيزيك يا مهندسي مواد دو نفر در نظر گرفته شده است.

دراينجا با توضيحاتي در خصوص هريك از ميكروسكوپهاي الكترووني به مكانسيم، كاربرد و حيطه عملكرد هريك ازاين دستگاهها اشاره شده است.

خدمات قابل ارائه آزمايشگاه C  :

·         بزرگنمائي و تهيه تصاوير زيرساختاري

·         تهيه الگوهاي كانالي كنتراست بلوري

·         درصد عناصر با استفاده از EDS-WPS

·         اندازه ذرات- توپوگرافي سطح – آناليز كمي و كيفي

·         انجام آناليزهاي كمي و كيفي روي نمونه‌هاي سراميكي و فلزي و پليمري

·         بررسي زيرساختار مطالعه سطح، مورفولوژي  وتهيه عكس از نمونه‌ها

·         شناسايي عناصرواناليز كيفي

·         شناسايي ساختار بلوري وتعيين درصد كريستالي

·         بررسي ساختارهاي بيولوژيكي

·         آناليز ميكرو ساختار مطالعه ساختار ميكروسكوپي مواد و شناسايي فازهاي مختلف

·         اندازه گيري ابعاد و قطر و مرز دانه ها

B-  آزمايشگاه هاي بخش مواد و متالورژي

خدمات قابل ارائه توسط گروه مواد و متالوژي با توجه به آزمايشگاه هاي آن بشرح زير مي باشد:

 • تعيين ساختار میکروسکوپی، مور فولوژي  و  بلوري مواد
 • كوانتومتري وآناليز عناصر
 • بررسی علت شکست متالورژیکی
 • انجام عمليات حرارتي و تعیین سیکل عملیات حرارتی انجام شده روی نمونه ها
 • انتخاب مواد برای طراحی
 • تعیین فرایند ساخت
 • تعیین فرایند جوشکاری در آزمون های جوش
 • رادیو گرافی
 • متالوگرافی در محل
 • آزمون ذرات مغناطیسی
 • بازرسی چشمي
 • سختی سنجي
 • مطالعات جوش پذیری
 • آزمون مایعات نافذ
 • آزمون اولتراسونیك
 • آزمون خوردگي
 • صافی سطح

ليست آزمايشگاه هاي بخش مواد و متالورژي :

1-A آزمايشگاه متالوگرافي و آناليز

2-A آزمايشگاه عمليات حرارتي و ریخته گری

3-A آزمايشگاه خواص مكانيكي

4-A آزمايشگاه مواد مغناطيس

C– آزمايشگاه هاي بخش مواد پليمري و شيميايي

D– آزمايشگاه فراوري مواد نانو و پيشرفته

E– آزمايشگاه سراميك و شيشه

F- آزمایشگاه عمومی