بخش اراضي تحقيق و توسع R & D

اين اراضي جهت استقرار واحدهاي تحقيق و توسعه صنايع بزرگ كه علاقنمند به ايجاد واحد تحقيق و توسعه خود در شهرك و برخورداری از مزایا و خدمات آن مي باشند در نظر گرفته شده است .