بخش اراضي صنعتي

اين بخش كه در فاز اول فضايي حدود 30 هكتار را شامل مي‌شود به شركت هاي فناور توليد كننده محصولات مبتني بر فناوري نوين و دفاتر تحقيق و توسعه شركتها اختصاص دارد. بر اساس برنامه‌ريزي انجام‌شده اين منطقه در حوزه مواد پيشرفته به چهار گروه: كامپوزيت ها، پليمرها،سراميك ها و مواد فلزي تقسيم‌بندي شده است. شركتهاي متقاضي حضور در شهرك پس از تصويب و موافقت شوراي راهبري شهرك مي‌توانند بسته به موضوع فعاليت خود در يكي از چهار بخش فوق‌الذكر زمين خريداري كرده و در آن مستقر شوند. مالكيت شركت ها بر زمين بصورت مشروط بوده كه شروط اصلي استمرار مالكيت آنها شامل: عدم تغيير كاربري زمين، اتمام عمليات ساختماني در زمان مقرر و فعاليت در آن و تبعيت از آيين‌نامه‌هاي داخلي شهرك مي‌باشد.