بخش های شهرک فناوری اصفهان

ساختمانهاي ” اداري ، خدماتي ، مشاوره اي “، كه به صورت سه ساختمان نزديك بهم در دو فاز توسط شركت شهرك هاي صنعتي ساخته مي شود و فضاهايي را به شرح ذيل در بر خواهد گرفت:

– فضاي اداري(مديريتي)، براي استقرار مديرعامل و معاونت ها و مديريت هاي اجرائي به همراه محل هايي به صورت اتاق جلسات و اتاق انتظار و همچنين اتاق هاي كنفرانس ، در كنار مركز و فضاهاي جنبي نظير خدمات ICT و حراست و آبدارخانه و سرويس ها . اين مجموعه در حالت تكامل يافته خود (زمان بهره برداري از شهر ك) از فضاي مفيدي در حدود 800 متر مربع برخوردار خواهد شد.

– فضاهاي خدمات اداري و آموزشي و ترويجي، كه تكميل كننده فضاهاي اداري (مديريتي ) و مركز خدمات فناوري خواهند بود و موارد ذيل را شامل خواهند گرديد:

كتابخانه و آرشيو نرم افزاري به همراه سالن مطالعه و خدمات نرم افزاري و اينترنتي با فضايي درحدود 500 متر مربع سالن اجتماعات براي پذيرش حداقل 400 نفر ( به همراه ورودي و انتظار و چا يخانه و سرويس ها ) با فضايي در حدود 600 مترمربع غذاخوري براي پذيرايي همزمان از حدود 150 نفر ( به همراه قسمت شستشوي ظروف و سرو غذا و آبدارخانه و … ) با فضايي در حدود 300 مترمربع نمازخانه ( به همراه وضوخانه و رختكن و كفش كني ) با فضايي در حدود 100متر مربع كلاسهاي آموزشي 4( كلاس 50 مترمربعي) با فضايي در حدود 200 متر مربع سالن هاي كنفرانس (5سالن كوچك . بزرگ 25تا70 متر مربعي) با فضايي در حدود 200 متر مربع فضاي نمايشگاهي (راي برگزاري نمايشگاههاي مختلف ترويجي و آموزشي و انتقال تكنولوژي و…) با فضايي در حدود 500 مترمربع ساير فضاهاي خدماتي و سرويس و حراست و آبدارخانه و … جمعاً با فضاي ي در حدود 200مترمربع. كه به اين ترتيب جمع كل فضاهاي مفيد حدود 2600 مترمربع خواهد بود.

– فضاي مورد نياز براي ارائه خدمات مشاوره اي (مركز خدمات فناوري و كسب و كار ) با حدود 40 دفتر جداگانه 40 تا 80 مترمربعي براي شركتها و واحدهاي مشاور با تخصص هاي بالا به همراه سالن هاي كنفرانس و كافي شاپ و آبدارخانه و خدمات و سرويس ها جمعا درحدود 3000 مترمربع