واحد های آزمایشگاه های تخصصی

ردیف

عنوان واحد

مدیرعامل

فعالیت

مشخصات تماس

  1

  شرکت پارس جهان آزمون

  آقای مجید ترابی مقدم

  آزمایشگاه تست های غیر مخرب

Mtm_ndt@yahoo.com
09133690103

  2

  شرکت لعل کیفیت سپاهان روا

  آقاي عليرضا كشاورزي

  خدمات آزمايشگاهي در زمينه كاليبراسيون و اندازه گيري دقيق

esfahan_laksar@yahoo.com

09131195179

3

شركت نويد كيفيت اسپادانا

آقاي ابراهيم فتاحيان

خدمات آزمايشگاهي، كاليبراسيون در   زمينه كميت هاي فشار، جرم، دما و …

Nqs.lab@gmail.com

32677615-09133255479