چارت سازمانی

چارت سازمانی در مرحله پيش از بهره برداري كامل

chart1

چارت سازمانی در مرحله بهره برداری

chahr2