کارگاههای نمونه سازی

كارگاههاي طراحي و نمونه سازي، جهت طراحي مهندسي حالت بهينه و تجاري شده محصول جديد و نمونه سازي سريع و همچنين طراحي شيوه توليد اقتصادي محصول يا متراژي بالغ بر 6000 متر مربع ساخته خواهد شد.